fbpx
personal training vrouw

AVG- Privacywet en Algemene Voorwaarden

Algemene verordening gegevensbescherming

fitBy Markus, gevestigd te Nieuwe Dukenburgseweg 7, 6533AD Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://fitbymarkus.nl
Nieuwe Dukenburgseweg 7
6533AD  Nijmegen
+31644688263

Persoonsgegevens die wij verwerken

fitBy Markus verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

fitBy Markus verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gezondheid
– Biometrische gegevens
– Genetische gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

fitBy Markus verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

fitBy Markus neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door fit By Markus zelf.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

fitBy Markus bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens

> Bewaartermijn
> Reden Personalia
> Bewaartermijn
> Reden Adres
> Bewaartermijn
> Reden Enzovoort
> Bewaartermijn
> Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

fitBy Markus verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

fitBy Markus gebruikt gebruikt cookies op de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door fitBy Markus en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar markus@fitbymarkus.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . fitBy Markus wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

fitBy Markus neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met markus@fitbymarkus.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENERS (B2C)

Artikel 1: Definities

 1. Fit by Markus, gevestigd te Avilastraat 10c in Lent, KvK-nummer 71955011, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
 2. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als cliënt.
 3. Partijen zijn dienstverlener en cliënt samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 3. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
 4. Wanneer een overeenkomst aangegaan wordt tussen partijen, is er per drie maanden dat er een overeenkomst aangegaan wordt, één maand verlenging om de overeenkomst uit te voeren. Na deze verlenging vervallen de rechten van de cliënt en is de dienstverlener niet meer verplicht om de overeenkomst af te maken.
 5. Voor strippenkaarten geldt dat deze zes maanden na aankoop vervallen. Tegoedbonnen vervallen één jaar na aankoop.

Artikel 3: Tijdstip en plaats

 1. Na het aangaan van een overeenkomst zal Fit by Markus meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is uiteraard vooraf overlegd met de cliënt. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is Fit by Markus bevoegd om in overleg met de cliënt een ander tijdstip in te plannen.
 2. Dit dient 24 uur voordat de training begint bekend te worden gemaakt, dit geldt zowel voor Fit by Markus als ook de cliënt.
 3. Een trainingssessie met Fit by Markus vindt minimaal een keer per week plaats.
 4. Wanneer u een week verhinderd bent, schuift desbetreffende trainingssessie een week door. Houdt u er rekening mee dat de contractduur verlengd kan worden door de gemiste trainingssessies.
 5. Indien er binnen getraind wordt, is de cliënt er zelf voor verantwoordelijk om een warming up van minimaal 10 minuten op een cardiotoestel naar keuze te doen voordat de trainingssessie begint. Als partijen naar buiten gaan om te trainen zorgt Fit by Markus ervoor dat er een goede warming up wordt gedaan.
 6. Indien er binnen getraind wordt is de cliënt ook zelf verantwoordelijk voor de cooling down op een cardiotoestel naar keuze.

Artikel 4: Betaling

 1. Facturen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 2. Betaalt de cliënt niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten totdat de cliënt aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. Blijft de cliënt in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de cliënt. Wanneer de cliënt in verzuim is, is hij wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Zodra de partijen een overeenkomt aangaan, is de cliënt verplicht het volledige bedrag van de aangegane overeenkomst te betalen, ook als de cliënt besluit te stoppen met de samenwerking tussen partijen. In uitzonderlijke situaties kan er een uitzondering gemaakt worden, dit wordt dan door partijen mondeling besproken en schriftelijk vast gelegd.
  Artikel 5: Opzegging en doorloop van de overeenkomst
  1. Na de 3 maanden gaat je abonnement stil zwijgend doorlopen tot jij bij mij gaat opzeggen. Je opzegtermijn is een maand en dien je mondeling of via whatsapp of email door te geven. Na de laatste betaling heb jij dus nog een maand recht op Coaching of Personal Training.
  Artikel 6: Aanbiedingen
 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en hooguit 1 maand geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.

Artikel 7: Prijzen

 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijzen zijn inclusief de verschuldigde btw, tenzij anders overeengekomen.
 2. De prijzen van de diensten zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 3. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.

Artikel 8:Prijsindexering

 1. Dienstverlener is gerechtigd om zijn tarieven jaarlijks per 1 januari te verhogen conform de consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens.

Artikel 9: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het afgesproken bedrag.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt dat dienstverlener tijdig kan beginnen aan de diensten.

Artikel 10: Contractduur opdracht

 1. De overeenkomst tussen de cliënt en dienstverlener wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 11: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor de uitvoering van de diensten noodzakelijk is om de te verrichten diensten te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de diensten daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt de cliënt hiervan op de hoogte.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht dienstverlener de cliënt hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.

Artikel 12: Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens de cliënt niet aan dienstverlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn. verplichtingen jegens de cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 1. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan zijn verplichtingen jegens de cliënt kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 2. Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht

 1. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft dienstverlener het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim.
 2. Indien diensten nog niet zijn geleverd, de overeengekomen voortuitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft dienstverlener het recht van retentie. De dienst wordt dan niet geleverd totdat cliënt volledig en conform afspraak heeft betaald.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 1. De cliënt bevestigt hierbij dat cliënt in een goede lichamelijke conditie verkeert en dat de cliënt geen medische indicaties of medicaties heeft die deelname aan trainingen van Fit by Markus zouden kunnen beperken. Eventuele beperkingen dient de cliënt telkens duidelijk voor aanvang van de training kenbaar te maken. Fit by Markus zal vervolgens in overleg met de cliënt bekijken of een training doorgang kan vinden.
 2. Fit by Markus zal de training uitvoeren met de zorg en deskundigheid die van een kundig personal trainer mag worden verwacht. Fit By Markus aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor schade, direct noch indirect, die de cliënt lijdt als gevolg van blessures of ander letsel opgelopen gedurende of als gevolg van een door Fit by Markus verzorgde training, tenzij deze het gevolg zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Fit by Markus.
 3. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het inwinnen, opvolgen en informeren van Fit by Markus van medisch advies m.b.t. medische indicaties of medicatie. Medisch advies kan cliënt inwinnen bij zijn eigen (behandelend) arts.
 4. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald.

Artikel 15: Aansprakelijkheid cliënt

 1. Ingeval een dienst wordt verleend door meer dan eeń persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die dienst aan dienstverlener verschuldigd zijn.

Artikel 16: Klachtplicht

 1. De cliënt is verplicht klachten over de verrichte diensten direct schriftelijk of mondeling te melden aan dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat dienstverlener gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 17: Intellectueel eigendom

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt dienstverlener alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, etc.
 2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
 3. De cliënt verplicht zich tot geheimhouding van de door dienstverlener aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. De cliënt verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

Artikel 18: Geheimhouding

 1. De cliënt houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van dienstverlener ontvangt en alle andere informatie betreffende dienstverlener waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie betreft waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere dienstverlener schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen hij de genoemde informatie ook geheimhoudt.
 2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  1. die op het moment dat de cliënt deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;
  2. waarvan de cliënt kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door dienstverlener;
  3. die de cliënt van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan opdrachtgever te verstrekken;
  4. die door de cliënt openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.
  5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.

Artikel 19: Boete op overtreding geheimhoudingsplicht of intellectueel eigendomsrecht

 1. Overtreedt de cliënt het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of intellectueel eigendom, dan verbeurt de cliënt ten behoeve van dienstverlener een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000 voor elke overtreding ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 2. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van dienstverlener waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze overeenkomst tussen dienstverlener en de cliënt is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.
 2. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
log_big_groen

tell me more

Enter your details below and learn about all the perks you get by using Xtrail Explorer.

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Or call us for more info:

x